1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.rutagardens.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.rutagardens.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.rutagardens.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.rutagardens.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.rutagardens.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.rutagardens.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7.  Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

4.8 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.rutagardens.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje www.rutagardens.lt.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.4.1. Naudojantis mokėjimų tarpininko www.mokėjimai.lt paslaugomis.

5.5. Pirkėjas užsakymą apmoka iš karto, užsakymas yra patvirtinamas tik gavus pilną apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 7 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.7.  Pirkėjas patvirtintą ir apmokėtą užsakymą taip pat gali anuliuoti per 14 kalendorinių dienų, kreipdamasis į svetainės www.rutagardens.lt administrartorių el. pašto adresu info@rutagardens.lt arba telefonu +370 618 23500.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerių paslaugomis.

6.4. Prekės Pirkėjui bus pristatomos Spalio mėnesį.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna komplektacija.

6.8. Pirkėjas privalo el. paštu Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama kurjerio Pirkėjas privalo Pardavėjui padengti prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

7.2. Pirkėjas prekes gali grąžinti naudodamasis registruotu paštu arba per kurjerį. Siuntos duomenys privalo būti pateikti Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

7.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.4. Norėdamas grąžinti ar pakeisti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašant iškilusią problemą.

7.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.

7.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

7.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

7.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

7.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašant iškilusią problemą.

7.10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 7.4, 7.5, 7.9 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos

7.11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.